หน้าแรก

- รับทำบัญชี ปิดงบการเงินบริษัท ห้างหุ้นส่วน ยื่นงบการเงินผ่ายระบบ e-filling 

- รับทำนิติกรรมต่างๆ เกี่ยวข้องกับที่ดินทุกประเภท รวมทั้งงานรังวัดที่ดินทุกชนิด

- รับสำรวจ ตรวจ ค้นหาที่ดิน ประเมินมูลค่าที่ดินและศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินตามพรบ.ผังเมือง

- รับศึกษาความเป็นไปได้ของที่ดิน การพัฒนาที่ดิน

- ขอใช้ประโยชน์บนที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

- รับขออนุญาตก่อสร้างอาคารทุกชนิด ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

- รับยื่นเรื่องการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA กับ สน.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

- รับยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตาม พรบ.โรงงาน

- รับยื่นเรื่องขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ตาม พรบ.จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543

- รับยื่นเรื่องขออนุญาตจดทะเบียนอาคารชุด พรบ.อาคารชุด พ.ศ. 2522

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด

- รับขอใบอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และขอวีซ่า (WORK PERMIT / VISA)

- รับร่างสัญญา และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร

- รับบังคับคดี

- รับเป็นนายหน้าจัดหาที่ดินเพื่อการลงทุน หรือ การพัฒนาที่ดิน    

 

       

 

 

Visitors: 23,155